Nixal 32,1 mg/ml a.u.v.

spr 140gm

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Oxytetracyclinum 32,1 mg

Modrý nepriehľadný roztok vo forme aerosolu.

Použitie

Liečba pododermatitíd a dermatitíd sposobených mikroorganizmami citlivými na oxytetracyklín.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Pred liečbou paznechty očistiť a ostrihať a ranu vyčistiť. Pred použitím liek pretrepať. Aplikovať zo vzdialenosti 15-20 cm najmenej 5 sekúnd alebo kým sa lézie dostatočne pokryjú. Po ošetrení paznechtov musia zvieratá stáť na suchom mieste aspoň 1 hodinu pred vyhnaním na pastvu.

Ochranná lehota

Mäso a vnútornosti :0 dní
Mlieko :0 dní

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

 Uchovávať pri teplote do 25 °C
Chrániť pred priamym slnečným svetlom a nevystavovať teplotám nad 50 °C
Nádoba je pod priamym tlakom.
Uchovávať mimo zápalných zdrojov.
Ani prázdnu nádobu neprerážať a nehádzať do ohňa.

Ďalšie informácie


Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia: 140 g
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii