Norofol 10mg/ml pre psy a mačky a.u.v

inj sus 50ml

Charakteristika

Každý ml obsahuje                                                     

Účinná látka:

Propofol 10,0 mg
Biela, vodná, izotonický emulzia.

Použitie

Na použitie u psov a mačiek ako krátkodobo účinkujúce intravenózne celkové anestetikum pre úkony s krátkym trvaním, nepresahujúce 5 minút; na zahájenie a udržiavanie celkovej anestézie za použitia zvyšovania dávky; na zahájenie celkovej anestézie kde sa udržiavanie vykonáva inhalačnými anestetikami.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Liek je určený na intravenózne podanie u psov a mačiek. Pred otvorením jemne, ale dôkladne obsah liekovky pretrepať. Nepoužívať ak sú v obsahu aj po zatrasení prítomné samostatné čiastočky.

Norofol inj. sa nesmie miešať s inými liekmi.

Úvod anestézie: Úvodná dávka je vypočítaná v súlade s telesnou hmotnosťou a smie byť podávaná podľa účinku v intervaloch 10 až 40 sekúnd. Eventuálne môže byť úvodná dávka podaná vcelku ako samostatný bolus, podľa uváženia veterinárneho lekára (pozri časť 9). Úvodná dávka sa zredukuje podľa použitého druhu premedikácie.

Nasledujúce dávkovanie je síce uvedené ako návod, v praxi sa však dávkovanie zakladá na odpovedi organizmu na podaný liek.

Priemerná úvodná dávka pre psy a mačky, bez premedikácie alebo premedikované trankvilizérom ako je acepromazín, je nasledovná:

Dávkovanie (mg/kg živej hmotnosti) Dávka (ml/kg živej hmotnosti)
Psy
Nepremedikované
Premedikované
6,5
4,0
0,65 ml/ kg
0,40 ml/ kg
Mačky
Nepremedikované
Premedikované
8,0
6,0
0,8 ml/ kg
0,6 ml/ kg

Udržiavanie anestézie: Pokiaľ je anestézia udržiavaná injekčným pridávaním, dávkovanie je rozdielne medzi jednotlivými zvieratami. Pridávanie lieku sa vykonáva podľa účinku. Dávka okolo 1,25 – 2,5mg (0,125 – 0,25ml) na 1 kg ž.hm. udržuje anestéziu do 5 minút.

Udržiavanie anestézie pri inhalačných anestetikách: Pokiaľ sa použijú inhalačné anestetiká na udržiavanie celkovej anestézie, klinické skúsenosti poukazujú na potrebu použiť vyššiu úvodnú koncentráciu inhalačných anestetík ako je bežné v prípade úvodu do anestézie pomocou barbiturátov ako thiopental.

Upozornenia:

Počas zahájenia anestézie sa môže objaviť mierna hypotenzia a prechodné apnoe, podobne ako pri iných intravenóznych anestetikách.

Pokiaľ sa podáva liek príliš rýchlo, môže sa vyskytnúť kardiopulmonálna depresia (apnoe, bradykardia, hypotenzia).

Pri použití lieku by mali byť dostupné prostriedky na podporu dýchania pacienta, zariadenie na umelé dýchanie a dodávku kyslíka.

Neúmyselné perivaskulárne podanie môže vzácne spôsobiť miestne tkanivové reakcie.

Tak ako pri iných intravenóznych anestetikách aj pri Norofole treba byť opatrný pri podávaní psom a mačkám so srdcovými, dýchacími, obličkovými a pečeňovými poruchami, alebo u hypovolemických a kachektických zvierat.

Propofol nebol použitý u psov a mačiek počas gravidity, ale úspešne sa použil pri zahájení anestézie pred cisárskym rezom u súk.

U psov plemena Sighthound môže trvať preberanie sa z anestézie dlhšiu dobu v porovnaní s ostatnými plemenami psov.

Ak sa liek podáva veľmi pomaly, môže sa vyskytnúť nedostatočná úroveň anestézie.

Ochranné  lehoty

Netýka sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
Nezmrazovať.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať v škatuľke.
Uchovávať liekovky v stojacej polohe.
Odobratý liek treba okamžite použiť. Liek neobsahuje antimikrobiálne ochranné látky. Liek, ktorý zostal v obale po odobratí dávky treba zlikvidovať.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 1x20 ml,1x50 ml
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.