Norotyl LA a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Účinná látka: 

Tylosinum 150 mg
Injekčná olejová suspenzia krémovej farby.

Použitie

Liečba infekčných ochorení respiračného, tráviaceho a urogenitálneho systému, celkových alebo lokálnych infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na tylozín (Streptococcus spp., Bacillus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Vibrio spp., Spirochaetes, Leptospira spp., Mycoplasma spp., Fusiformis spp., Pasteurella spp., Chlamydia spp.).

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Intramuskulárne.

Všeobecná odporučená dávka je 20 mg tylozínu/kg ž.hm. (t.j. 1ml lieku/7,5 kg ž.hm.) jednorazovo, intramuskulárne.

Ochranné  lehoty

Mäso 7 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia:  1 x 100 ml
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.