Norocillin a.u.v.

inj 100ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO
NOROCILLIN 300 mg/ml injekční suspenze

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP Severní Irsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NOROCILLIN 300 mg/ml injekční suspenze
Procaini benzylpenicillinum monohydricum

 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:
Procaini benzylpenicillinum monohydricum    300 mg     

Pomocné látky:
Sodná sůl methylparabenu (E219)   1,28 mg
Sodná sůl ethylparabenu (E215)   0,26 mg
Sodná sůl propylparabenu   0,18 mg

Bílá suspenze

4. INDIKACE

Léčba systémových infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými k penicilinu jako jsou:

Corynebacterium pyogenes
Erysipelothrix rhusiopathiae
Listeria spp.
Pasteurella haemolytica
Pasteurella multocida
Staphylococcus spp. (neprodukující penicilinázu)
Streptococcus spp.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na peniciliny nebo na některou z pomocných látek. 
Nepodávat intravenózně. 
Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Dočasný výskyt pyrexie, vomitu, třesu, apatie nebo poruch koordinace pohybu u selat a odstávčat.

Pokud se u vašeho zvířete vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému veterinárnímu lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu: 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
Hudcova 56a
621 00 Brno 
Mail: adr@uskvbl.cz  
Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata.

 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

Obecná dávka je 10 mg prokain benzylpenicilinu na kg ž. hm. (t.j. 1 ml na 30 kg ž. hm.) jednou denně hluboko intramuskulárně po dobu 3 - 5 dní.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím protřepat.
Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y) 

Skot: maso: 5 dní
Ovce: maso: 5 dní
Prasata: maso: 5 dní
Skot: mléko: 96 hodin 
Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k prokain benzylpenicilinu a snížit účinnost terapie ostatními beta-laktamy z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží vyvolat přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na účinnou látku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného zasažení očí, vypláchněte oči velkým množstvím vody. V případě náhodného kontaktu s kůží omyjte exponovanou část vodou a mýdlem. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Pokud se u vás objeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.
Po použití si umyjte ruce.

Březost a laktace:
Přípravek je bezpečný pro použití během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Nepodávat současně s bakteristatickými antibiotiky (např. s tetracykliny), protože peniciliny vykazují aktivitu pouze u rostoucích bakterií.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Neuvádí se.

Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2022

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení