Noroclav a.u.v.

inj 1x100ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.
Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP Severní Írsko.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Noroclav injekční suspenze
Amoxicillinum
Acidum clavulanicum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Noroclav je bílá až světle nahnědlá olejová injekční suspenze obsahující v 1 ml: 

Léčivé látky: 
Amoxicillinum (ut Amox. trihydricum) 140 mg   
Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 35 mg

Pomocné látky: 
Butylhydroxyanisol 0,08 mg
Butylhydroxytoluen 0,08 mg

4. INDIKACE

Léčba infekčních onemocnění respiratorního traktu a infekcí měkkých tkání, mastitid a metritidu skotu, infekčních onemocnění měkkých tkání a kůže, infekcí respiratorního a urogenitálního traktu u psů a koček. 

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat  při známé přecitlivělosti na penicilin. 
Nepodávejte intravenózně a intratekálně. 
Nepoužívat u králíků, křečků a morčat.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ačkoliv je Noroclav injekční suspenze velmi dobře snášen, mohou se příležitostně vyskytnout mírné místní reakce. 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, psi, kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární a subkutánní podání.
Obecná dávka je 8,75 mg účinných látek na 1 kg ž. hm. (t.j. 1 ml na 20 kg ž. hm.) denně po dobu 3-5 dnů.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím protřepat. Kyselina klavulanová je látka velmi senzitivní na vlhkost, včetně vzdušné. Používejte výhradně suché, sterilní jehly a stříkačky. 

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Skot: Maso: 42 dnů.
Mléko: 80 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.
Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.
Po použití přípravku si umyjte ruce.
Lze použít během gravidity a laktace.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, 
musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2019

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.