Norodine 40/200mg/ml a.u.v.

inj 100ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.
Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NORODINE 40 mg/200 mg/ml injekční roztok

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:                  1 ml 
Trimethoprimum             40 mg
Sulfadiazinum               200 mg 

Pomocné látky: 
Chlorkresol

4. INDIKACE

Léčba bakteriálních onemocnění u koní, skotu, ovcí, prasat, psů a koček (infekce respiratorního, urogenitálního a  alimentárního traktu, pododermatitidy, mastitidy, agalakcie prasnic apod.) vyvolaných grampozitivními a gramnegativních mikroorganizmů (Straptococcus spp., Actinobacillus spp., Actinomyces spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Pneumococcus spp., Proteus spp., E.coli, Corynebacterium spp., Vibiro spp., Bordetella spp., Brucella spp., Klebsiella spp., Haemophilus spp.

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávejte intraperitoneálně. Přecitlivělost na sulfonamidy. Těžké poškození jater. U koní nepodávat současně léčiva, která mohou způsobit srdeční arytmii (některá sedativa, anestetika apod.). 
Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum. 
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum. 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Aby se předešlo možnosti vzniku anafylaktického šoku, musí být intravenózní aplikace velmi pomalá .

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, ovce, prasata, psi, kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot, ovce a prasata 15 mg/ kg ž.hm. tj.1 ml na 16 kg ž. hm. denně, intramuskulárně nebo intravenózně. 
Koně 15 mg/ kg ž.hm. tj.1 ml
na 16 kg ž. hm. denně, výhradně intravenózně. 
Psi a kočky 30 mg/ kg ž.hm. tj.1 ml na 8 kg ž. hm. denně, pouze subkutánně. 
U lehčích infekcí postačuje jedna aplikace. U těžších onemocnění je třeba aplikaci opakovat po dobu 5 dnů.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Není.

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Mléko krav 60 hodin, maso skotu a prasat 10 dní, maso ovcí 18 dnů. 
Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum. 
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum. 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Chraňte před světlem 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Během léčby je třeba zajistit dostatek pitné vody.
Osoby se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned  lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, 
musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.