Norotril Max 100 mg/ml

100 ml

Charakteristika

Každý ml obsahuje:

Účinná látka:

Enrofloxacinum 100.0 mg
Číry žltý roztok.

Použitie

Liek je určený na liečbu respiračných ochorení hovädzieho dobytka spojených s pôsobením Manheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma spp., keď klinické skúsenosti podporené prípadným testom citlivosti kauzálneho mikroorganizmu poukazujú na enrofloxacin ako na liek voľby.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Na zabezpečenie správneho dávkovania je potrebné stanoviť živú hmotnosť čo najpresnejšie, aby sme sa vyhli poddávkovaniu.

Dávkovanie a trvanie liečby:

Pri respiratórnych infekciách hovädzieho dobytka: podať subkutánne jednu dávku 7,5 mg enrofloxacínu/kg ž.hm. (7,5 ml lieku na 100 kg ž.hm.).

Ochranné  lehoty

Mäso a vnútornosti: 14 dní.
Mlieko: 84 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Nezmrazovať.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.
Po otvorení obalu treba zapísať dátum, dokedy je liek použiteľný na príslušné miesto na etikete a vonkajšom obale lieku. Po vyznačenom dátume treba liek zlikvidovať.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia:  1 x 100 ml, 1 x  250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.