Cefquinor DC IMM 150mg a.u.v.

sus 6x4x3gm

Charakteristika

Každá naplnená 3 g striekačka obsahuje:

Účinná látka:

Cefquinomum (ut sulfas) 150 mg

Antibakteriálny liek cefquinom je širokospektrálny cefalosporín štvrtej generácie, ktorý účinkuje inhibíciou syntézy bunkovej steny. Je baktericídny a je charakterizovaný svojím širokým terapeutickým spektrom účinku a vysokou stabilitou voči penicilinázam a beta-laktamázam.
Cefquinom ako cefalosporín 4 generácie kombinuje vysokú bunkovú penetráciu a β-laktamázovú stabilitu. V protiklade s cefalosporínmi predošlých generácií, cefquinom nie je hydrolyzovaný chromozomálne zakódovanou cefalosporinázou typu Amp-C alebo plazmidom sprostredkovanou cefalosporinázou niektorých druhov enterobaktérií. Avšak niektoré beta-laktamázy rozšíreného spektra (ESBL) môžu hydrolyzovať cefquinom a cefalosporíny iných generácií. Možnosť vývoja rezistencie voči cefquinomu je vcelku nízka. Vysoký stupeň rezistencie na cefquinom by si vyžadoval spolupôsobenie dvoch genetických modifikácií, t.j. hyperprodukciu špecifických β-laktamáz popri zníženej permeabilite membrán.

Použitie

Liek je určený na použitie u dojníc v období státia na sucho.
Dávkovanie a spôsob podania lieku
Intramamálne použitie. Jedno intramamálne podanie.
150 mg cefquinomu, t.j. obsah jednej striekačky instilovať jemne do cecka každej štvrte bezprostredne po poslednom vydojení. Pred instiláciou dôkladne vydojiť vemeno a cecok a jeho ústie dôkladne očistiť a vydezinfikovať priloženou čistiacou utierkou. Pozornosť venovať zabráneniu kontaminácie trysky striekačky. Jemne vsunúť približne 5 mm celkovej dĺžky trysky a instilovať obsah striekačky do každej štvrte. Rozptýľte liek jemnou masážou cecka a vemena. Striekačka môže byť použitá iba raz.

Ochranné  lehoty

Mäso a vnútornosti: 2 dni
Mlieko: 1 deň po otelení pokiaľ obdobie státia na sucho bolo viac ako 5 týždňov. 
36 dní po ošetrení pokiaľ obdobie státia na sucho bolo 5 týždňov alebo kratšie.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá. 
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 24 x 3 g.
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.