Cefquinor LC IMM 75mg a.u.v.

sus 24x8gm

Charakteristika

Každá naplnená 8 g striekačka obsahuje:

Účinná látka

Cefquinomum (ut sulfas): 75 mg

Antibakteriálny liek cefquinom je širokospektrálny cefalosporín štvrtej generácie, ktorý účinkuje inhibíciou syntézy bunkovej steny. Je baktericídny a je charakterizovaný svojím širokým terapeutickým spektrom účinku a vysokou stabilitou voči penicilinázam a beta-laktamázam. 

Cefquinom ako cefalosporín 4 generácie kombinuje vysokú bunkovú penetráciu a β-laktamázovú stabilitu. V protiklade s cefalosporínmi predošlých generácií, cefquinom nie je hydrolyzovaný chromozomálne zakódovanou cefalosporinázou typu Amp-C alebo plazmidom sprostredkovanou cefalosporinázou niektorých druhov enterobaktérií. Avšak niektoré beta-laktamázy rozšíreného spektra (ESBL) môžu hydrolyzovať cefquinom a cefalosporíny iných generácií. Možnosť vývoja rezistencie voči cefquinomu je vcelku nízka. Vysoký stupeň rezistencie na cefquinom by si vyžadoval spolupôsobenie dvoch genetických modifikácií, t.j. hyperprodukciu špecifických β-laktamáz popri zníženej permeabilite membrán. 

Použitie

Liek je určený na použitie u hovädzieho dobytka (dojnice v laktácii).

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Intramamálne použitie.Jedno intramamálne podanie.
Vydojiť postihnutú štvrť (štvrte). Po dôkladnom vyčistení a dezinfekcii cecka a ústia cecka, jemne vytlačiť obsah jednej striekačky do každej postihnutej štvrte. Rozptýliť liek jemnou masážou cecka a vemena postihnutého zvieraťa.  Obsah jednej striekačky jemne vytlačiť do cecka postihnutej štvrte každých 12 hodín po každom z troch po sebe nasledujúcich dojení. Striekačka môže byť použitá iba raz.

Ochranné  lehoty

Mäso a vnútornosti: 4 dni
Mlieko: 5 dní (120 hodín)

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá. 
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 24 x 8 g.
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.