Loxicom 0,5mg/ml (psy) a.u.v

sus 30ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Meloxikam    0,5 mg
Svetlo žltá perorálna suspenzia.

Použitie

Perorálna suspenzia na zmiernenie zápalu a bolesti pri akútnych aj chronických muskulo-skeletálnych poruchách u psov.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Podávať v krmive alebo priamo do úst.
Pred použitím dobre premiešať.

Zahájenie liečby predstavuje jedna dávka 0,2 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 4 ml/10 kg ž.hm.) v prvom dni. Liečba pokračuje podávaním udržovacej dávky 0,1 mg/1 kg ž.hm. (t.j. 2 ml/10 kg ž.hm.) jedenkrát denne (v 24 hodinových intervaloch).

Pri dlhodobejšom použití, akonáhle bola spozorovaná klinická odozva (po ≥ 4 dňoch), môže byť dávkovanie individuálne prispôsobené na najnižšiu účinnú dávku s vedomím, že stupeň bolesti a zápalu spojený s chronickými muskulo-skeletálnymi poruchami sa môže v priebehu času meniť.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať presnosti dávkovania.

Suspenziu podávať jednou z dvoch odmerných striekačiek nachádzajúcich sa v balení (v závislosti od hmotnosti psa).

Striekačku nasadiť na fľašu a nabrať po hodnotu ž.hm. zodpovedajúcu udržovacej dávke (t.j. 0,1 mg/1 kg ž.hm.). V prvom dni liečby sa vyžaduje podať dvojnásobok udržovacej dávky.

Alternatívne môže byť terapia zahájená s Loxicom 5 mg/ml injekčný roztok.

Klinická odpoveď je obvykle pozorovaná v priebehu 3-4 dní. Pokiaľ nedôjde k zjavnému klinickému zlepšeniu, liečba by sa mala prerušiť maximálne po10 dňoch.

Zabráňte kontaminácii v priebehu použitia.

V prípade predávkovania zahájiť symptomatickú liečbu.

Ochranná lehota

Netýka sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Tento veterinárny liek si nevyžaduje žiadne osobitné podmienky pre uchovávanie.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v obchodnom balení: 18 mesiacov
Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 6 mesiacov

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 15 ml, 30 ml injekčné liekovky.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.