Loxicom 0,5mg/ml (mačky) a.u.v. por

sus 15ml

Charakteristika:

1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Meloxikam    0,5 mg
Svetlo žltá perorálna suspenzia.

Použitie

Zmiernenie zápalu a bolesti pri akútnych aj chronických muskulo-skeletálnych poruchách u mačiek.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Perorálne použitie.

Podávať v krmive alebo priamo do úst.

Pred použitím premiešať.

Zahájenie liečby predstavuje jedna dávka 0,1 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. v prvom dni. Liečba pokračuje podávaním udržiavacej dávky 0,05 mg/1 kg ž.hm. jedenkrát denne (v 24 hodinových intervaloch).

Osobitná pozornosť by sa mala venovať presnosti dávkovania.

Suspenziu Loxicom podávať odmernou striekačkou priloženou v balení.

Dávkovanie:

Striekačku nasadiť na fľašu a nabrať po hodnotu ž.hm. zodpovedajúcu udržiavacej dávke.
V prvom dni liečby sa vyžaduje podať dvojnásobok udržiavacej dávky.

Klinická odpoveď je obvykle pozorovaná v priebehu 7 dní. Pokiaľ nedôjde k zjavnému klinickému zlepšeniu, liečba by sa mala prerušiť maximálne po 14 dňoch.

Zabráňte kontaminácii v priebehu použitia.

Ochranná lehota

Netýka sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Tento veterinárny liek si nevyžaduje žiadne osobitné podmienky pre uchovávanie.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v obchodnom balení: 18 mesiacov.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 6 mesiacov.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 15 ml injekčné liekovky.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.