Loxicom 1,5mg/ml a.u.v. por

sus 100ml

Charakteristika

1 ml obsahuje

Účinná látka:

Meloxikam    1,5 mg
Svetlo žltá perorálna suspenzia

Použitie

Perorálna suspenzia na zmiernenie zápalu a bolesti pri akútnych aj chronických muskulo-skeletálnych poruchách u psov.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Podávať v krmive alebo priamo do úst.
Pred použitím dobre premiešať.

Zahájenie liečby predstavuje jedna dávka 0,2 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 1,33 ml/10 kg ž.hm.) v prvom dni. Liečba pokračuje podávaním udržovacej dávky 0,1 mg/1 kg ž.hm. (t.j. 0,667 ml/10 kg ž.hm.) jedenkrát denne (v 24 hodinových intervaloch).

Pri dlhodobejšom použití, akonáhle bola spozorovaná klinická odozva (po ≥ 4 dňoch),môže byť dávkovanie individuálne prispôsobené na najnižšiu účinnú dávku s vedomím, že stupeňbolesti a zápalu spojený s chronickými muskulo-skeletálnymi poruchami sa môže v priebehu času meniť.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať presnosti dávkovania.

Suspenziu podávať jednou z dvoch odmerných striekačiek nachádzajúcich sa v balení (v závislosti od hmotnosti psa).

Striekačku nasadiť na fľašu a nabrať po hodnotu ž.hm. zodpovedajúcu udržovacej dávke (t.j. 0,1 mg/1 kg ž.hm.). V prvom dni liečby sa vyžaduje podať dvojnásobok udržovacej dávky.

Alternatívne môže byť terapia zahájená s Loxicom 5 mg/ml injekčný roztok.

Klinická odpoveď je obvykle pozorovaná v priebehu 3-4 dní. Pokiaľ nedôjde k zjavnému klinickému zlepšeniu, liečba by sa mala prerušiť maximálne po10 dňoch.

Ochranná lehota

Netýka sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Tento veterinárny liek si nevyžaduje žiadne osobitné podmienky pre uchovávanie.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v obchodnom balení: 18 mesiacov.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 6 mesiacov.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 10 ml, 32 ml a 100 ml injekčné liekovky.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.