Loxicom 5mg/ml a.u.v.

inj 20ml

Charakteristika

1 ml obsahuje

Účinná látka:

Meloxikam    5 mg
Svetlo žltý injekčný roztok.

Použitie

Psy:
Zmiernenie zápalu a bolesti pri akútnych aj chronických muskulo-skeletálnych poruchách u psov.
Zmiernenie pooperačnej bolesti a zápalu po ortopedických chirurgických zákrokoch a po chirurgických zákrokoch na mäkkých tkanivách.

Mačky:
Zmiernenie pooperačnej bolesti po ovariohysterektómii a ľahšich chirurgických zákrokoch na mäkkých tkanivách.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Psy:
Muskulo-skeletálne poruchy: Jedna s.c. injekcia v dávke 0,2 mg meloxicamu/1 kg ž.hm.(t.j. 0,4 ml/10 kg ž.hm.). Loxicom 1,5 mg/ml orálna suspenzia a Loxicom 0,5 mg/ml orálna suspenzia môžu byť použité na pokračovanie liečby v dávke 0,1 mg meloxicamu/1 kg ž.hm., 24 hodín po podaní injekcie.

Zmiernenie pooperačnej bolesti (cez obdobie 24 hodín): Jedna intravenózna alebo subkutánna injekcia v dávke 0,2 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 0,4 ml/10 kg ž.hm.) pred chirurgickým zákrokom, napríklad v čase navodenia anestézy.

Mačky:
Zmiernenie pooperačnej bolesti: Jedna intravenózna alebo subkutánna injekcia v dávke 0,3 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 0,06 ml/1 kg ž.hm.) pred chirurgickým zákrokom, napríklad v čase navodenia anestézy.

Zvláštnu pozornosť treba venovať presnosti dávkovania.

Zabráňte kontaminácii počas používania.

Ochranná lehota

Netýka sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Tento veterinárny liek si nevyžaduje žiadne osobitné podmienky pre uchovávanie.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v obchodnom balení: 18 mesiacov.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 28 dní.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 20 ml a 100 ml injekčné liekovky.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.