Marbonor 100mg/ml a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

Každý ml obsahuje:

Účinná látka:

Marbofloxacinum 100mg

Marbofloxacín je syntetické baktericídne antiinfektívum patriace do skupinyfluorochinolónov, ktorý pôsobí inhibíciou DNA gyrázy. Liek má široké spektrum účinnosti in vitro proti gramnegatívnym (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, E. coli),  grampozitívnym baktériám, ako aj proti Mycoplasma spp.Kmene s hodnotou MIC ≤ 1μg/ml sú citlivé na marbofloxacín, zatiaľ čo kmene s hodnotou MIC ≥ 4μg/ml sú voči marbofloxacínu odolné. Rezistencia voči fluorochinolónom sa vyskytuje prostredníctvom chromozómovej mutácie s tromi mechanizmami: zníženie priepustnosti bakteriálnej steny, expresia efluxnej pumpy alebo mutácia enzýmov zodpovedných za viazanie molekúl.

Použitie

Hovädzí dobytok

Liečba respiračných infekcií spôsobených citlivými kmeňmi Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Mycoplasma bovis.
Liečba akútnej mastitídy spôsobenej kmeňmi Escherichia coli citlivými na marbofloxacín počas laktácie.

Prasnice

Liečba syndrómu popôrodnej dysgalakcie – PDS - (syndróm mastitída-metritída-agalakcia) spôsobeného bakteriálnymi kmeňmi citlivými na marbofloxacín.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Aby sa zaistilo podanie správnej dávky, mala by byť živá hmotnosť stanovená čo najpresnejšie, aby sa zabránilo poddávkovaniu.
Odporúčaná dávka je 2 mg/kg ž. hm. (1 ml/50kg) podávaná denne v jednej intramuskulárnej, subkutánnej alebo intravenóznej injekcii u hovädzieho dobytka a intramuskulárne u ošípaných. U hovädzieho dobytka a ošípaných je preferovaným miestom vpichu oblasť krku. U ošípaných trvá liečba 3 dni a u hovädzieho dobytka 3 až 5 dní.
Viečko liekovky sa môže bezpečne prepichnúť max. 35-krát. Používateľ by mal zvoliť najvhodnejšiu veľkosť liekovky podľa liečeného cieľového druhu.

Ochranné  lehoty

Hovädzí dobytok:

Mäso a vnútornosti:  6 dní
Mlieko:  36 hodín

Ošípané:

Mäso a vnútornosti:  4 dni

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Chrániť pred svetlom.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 28 dní.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá. 
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 100 ml
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.