Norfenicol 300mg/ml a.u.v.

inj 100ml plast (HDPE)

Charakteristika

Každý ml obsahuje:

Účinné látky:

Florfenicolum 300 mg
Svetlo žltý až slamovo žltý injekčný roztok.

Použitie

Hovädzí dobytok:

Liečba infekcií dýchacích ciest u klinicky chorého hovädzieho dobytka spôsobených Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni, citlivými na florfenikol.

Ošípané:

Liečba akútnych prepuknutí respiračných ochorení spôsobených kmeňmi Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella citlivými na florfenikol.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Pre zaistenie správnej dávky treba stanoviť živú hmotnosť zvieraťa s čo najväčšou presnosťou.

Hovädzí dobytok:

Intramuskulárne podanie: 20 mg/kg živej hmotnosti (1ml/15kg) podať dvakrát s odstupom 48 hodín, použiť ihly veľkosti 16.
Subkutánne podanie: 40 mg/kg živej hmotnosti (2ml/15kg) jedenkrát, použiť ihly veľkosti 16.

Ošípané:

Intramuskulárne podanie: 15 mg/kg živej hmotnosti (1 ml per 20 kg) do krčnej svaloviny dvakrát v 48 hodinových intervaloch, použit ihlu veľkosti 16.

Ochranné  lehoty

Hovädzí dobytok

Mäso a vnútornosti:
Po intramuskulárnom podaní (v dávke 20 mg/kg, dvakrát):  39  dní.
Po subkutánnom podaní (v dávke 40 mg/kg, jedenkrát): 44 dní. 

Mlieko: Nie je povolené používať liek u laktujúcich kráv produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu.

Ošípané

Mäso a vnútornosti:
Po intramuskulárnom podaní (v dávke 15 mg/kg, dvakrát):  22 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Chrániť pred svetlom. Uchovávať liekovkuv ochrannom obale/škatuľke.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 28 dní.
Nepoužívať po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na etikete.
Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Ďalšie informácie

Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Velkosť balenia: 50 ml, 100 ml, 250 ml a 500 ml  HDPE plastové liekovky, uzatvorené bromobutylovými gumenými zátkami a hliníkovým viečkom.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.