Norocillin a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

Účinná látka:

 50 ml 100 ml    250 ml
 15 g   30 g  75 mg

Procaini benzylpenicillinum monohydricum                                                   

Použitie

Liečba systémových infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na penicilín u cieľových druhov zvierat.

Monohydrát prokaín benzylpenicilínu vykazuje účinnosť proti baktériám vrátane Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. (neprodukujúce penicilinázu), Streptococcus spp.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Všeobecná dávka je 10 mg/kg ž.hm. (t.j. 1 m/30 kg ž.hm.) intramuskulárne. Liek aplikovať po dobu 3 – 5 dní.

Ochranné  lehoty

Mäso a orgány hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných: 5 dní

Kravské mlieko 96 hodín.

Liek nepodávať ovciam, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.