Peptizole 370mg/g pasta pro koně a.u.v.

pst 7x 7,57g

Charakteristika


Každý gram obsahuje: 

Účinná látka: 

Omeprazol 370 mg

V štúdiách trvajúcich do 28 dní sa dokázalo, že liečba omeprazolom pri dávkovaní 1 mg omeprazolu na kg živej hmotnosti na deň pomáha predchádzať recidíve žalúdočných vredov u koní, ktoré sú vystavené podmienkam spôsobujúcim vznik vredov. Omeprazol je inhibítorom protónovej pumpy, ktorý patrí do triedy substituovaných benzimidazolových zlúčenín. Je to antacidum na liečbu peptických vredov.
 
Po 8 hodinách od perorálneho podania omeprazolu koňom v dávke 4 mg/kg/deň bolo pentagrastínom stimulované vylučovanie žalúdočnej kyseliny inhibované o 99 %, po 16 hodinách o 95 % a po 24 hodinách o 90 %, a bazálne vylučovanie bolo inhibované o 99 %, 90 % a 83 %.Úplný inhibičný účinok vylučovania kyseliny sa dosahuje päť dní po prvom podaní.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Omeprazol je účinný u koní rôznych plemien a v rôznych podmienkach chovu; u žriebät od štyroch týždňov veku s hmotnosťou nad 70 kg; u chovných žrebcov.  

Na perorálne podávanie.

Liečba žalúdočných vredov: jedno podanie denne počas 28 po sebe nasledujúcich dní v dávke 4 mg omeprazolu na kg živej hmotnosti (1 dielik striekačky/50 kg ž. hm.); potom okamžite nasleduje dávkovací režim, v rámci ktorého sa denne počas 28 po sebe idúcich dní podáva dávka 1 mg omeprazolu na kg živej hmotnosti na zníženie možnosti recidívy žalúdočných vredov počas liečby.  
V prípade, že dôjde k recidíve, odporúča sa dávkovanie 4 mg omeprazolu na kg živej hmotnosti
(1 dielik striekačky/50 kg ž. hm.).

Odporúča sa spojiť túto liečbu so zmenou spôsobu chovu a tréningu. Prevencia recidívy žalúdočných vredov: jedno podanie 1 mg omeprazolu na kg živej hmotnosti denne.

Na podanie omeprazolu v dávke 4 mg omeprazolu/kg nastavte piest striekačky na príslušný dielik podľa hmotnosti koňa.  Každý dielik na pieste striekačky zodpovedá podaniu dostatočného množstva omeprazolu na liečbu 50 kg živej hmotnosti. Obsah jednej striekačky je určený na liečbu 700 kg koňa dávkou 4 mg omeprazolu na kg živej hmotnosti.

Na podanie omeprazolu v dávke 1 mg omeprazolu/kg nastavte piest striekačky na príslušný dielik zodpovedajúci jednej štvrtine hmotnosti koňa. Napríklad na liečbu koňa s hmotnosťou 400 kg nastavte piest na 100 kg. Pri takomto dávkovaní bude každý dielik na pieste striekačky zodpovedať podaniu dostatočného množstva omeprazolu na liečbu 200 kg živej hmotnosti.
Po použití vymeňte uzáver.

Ochranná lehota

Kôň: Mäso a vnútornosti: 1 deň 

Liek nie je povolený na použitie u kobýl produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 oC. 

Po použití vymeniť uzáver.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá. 
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 7 striekačiek, každá obsahujúce 7,57 g pasty.
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.